Schowek Twój schowek jest pusty
Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna1 » Credit Agricole

Credit Agricole 
 

 

WARUNKI UDZIELANIA KREDYTU NA ZAKUP TOWARÓW/USŁUG
CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.

Zakupy na raty w Credit Agricole Bank Polska S.A. - to proste!

Warunkiem udzielenia kredytu na zakup towarów/usług przez Bank jest:

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
 • legitymowanie się akceptowanym przez Bank dokumentem potwierdzającym tożsamość, przy czym Bank uznaje, że obywatele RP mogą ubiegać się o produkt kredytowy jedynie na podstawie ważnego dowodu osobistego
 • posiadanie numeru ewidencyjnego PESEL
 • posiadanie stałych dochodów (ze źródeł akceptowanych przez Bank)
 • posiadanie zdolności kredytowej
 • ukończenie 18 lat
 • posiadanie statusu rezydenta (osoba fizyczna zamieszkała na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, która posiada na tym terytorium centrum interesów osobistych lub gospodarczych)

Dokumenty wymagane przy zawarciu umowy kredytu:

 


Wniosek o kredyt na zakup towarów/usług - warto wiedzieć

 • minimalna wartość zakupów jakie mogą zostać skredytowane wynosi 500,00 zł, a maksymalna - 20 000,00 zł;
 • czas realizacji zamówienia z płatnością "Credit Agricole Raty" trwa średnio od 2 do 5 dni roboczych (w zależności od wybranego sposobu zawarcia umowy kredytowej);
 • Credit Agricole Bank Polska S.A. zastrzega sobie prawo do przedstawienia Ci innego okresu kredytowania niż wybrany przez Ciebie. Zostaniesz o tym poinformowany telefonicznie lub e-mailem przez pracownika Banku;
 • masz prawo do odstąpienia od zawartej umowy kredytu na warunkach określonych w dostarczonej Ci umowie;
 • nie wszystkie towary dostępne w sklepie internetowym ZAWSZE - ROWERY BARTŁOMIEJ BĄK możesz sfinansować kredytem na zakup towarów/usług Credit Agricole Bank Polska S.A. (są one odpowiednio oznakowane);
 • niektóre dane, takie jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu do wniosku o kredyt ratalny zostaną zaczytane z Twojego konta w sklepie internetowym. W części sklepów na etapie uzupełniania wniosku o kredyt na zakup towarów/usług danych tych nie możesz poprawiać - w przypadku takiej konieczności możesz to zrobić wyłącznie na swoim koncie w sklepie internetowym;
 • jeśli podczas wypełniania wniosku zadeklarujesz chęć przystąpienia do umowy grupowego ubezpieczenia, przed zawarciem umowy o kredyt na zakup towarów/usług zostanie Ci przekazany dokument zawierający informacje dotyczące w szczególności zakresu rodzajów ryzyka objętych umową ubezpieczenia, warunków ochrony ubezpieczeniowej i wyłączeń z jej zakresu, możliwych przyczyn odmowy wypłaty świadczenia oraz zasad dotyczących finansowania ochrony ubezpieczeniowej - "Karta produktu do grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie". Przystępując do umowy grupowego ubezpieczenia jednocześnie wyrażasz zgodę na udostępnienie przez Bank swoich danych osobowych, w tym stanowiących tajemnicę bankową,TUiR "WARTA" S.A. ul. Chmielna 85/87, Warszawa oraz TUnŻ "WARTA" S.A. ul. Chmielna 85/87, Warszawa w celu objęcia ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy grupowego ubezpieczenia kredytobiorców. Treść powyższej zgody znajduje się w umowie w części Oświadczenia Klienta
 • jeśli umowa będzie zawierana w formie papierowej (Twój podpis na papierowej wersji dokumentu), kurier dostarczy Ci ją pod adres korespondencyjny wprowadzony we wniosku kredytowym - w najbliższym możliwym terminie. Jeśli chciałbyś ustalić inny termin bądź adres dostarczenia umowy skontaktuj się niezwłocznie z serwisem telefonicznym Banku;
 • jeżeli będziesz miał jakiekolwiek wątpliwości w trakcie podpisywania umowy, możesz zadzwonić pod numer serwisu telefonicznego Banku Credit Agricole: 801 33 00 33 lub 71 35 49 553 (koszt połączenia według stawki Twojego operatora). Możesz także skontaktować się z obsługą sklepu internetowego.


Informacje o umowie kredytu na zakup towarów/usług w Credit Agricole Bank Polska S.A.

 • Umowa kredytu na zakup towarów/usług zawiera informacje m.in. na temat:
  • stron umowy,
  • przedmiotu umowy (część Warunki Umowy),
  • warunków kredytu (część Warunki Umowy),
  • sposobu i terminu wypłaty kredytu (część Warunki Umowy),
  • zasad i terminu spłaty kredytu (część Zasady spłaty),
  • zabezpieczenia spłaty kredytu (część Zabezpieczenie spłaty Kredytu)
  • skutków braku płatności rat kredytu (część Opóźnienia w spłacie),
  • zasad odstąpienia od umowy kredytu (część Odstąpienie od Umowy),
  • zasad wypowiedzenia umowy (część Wypowiedzenie Umowy),
  • przetwarzania danych osobowych (część Dane osobowe),
  • zasad zgłaszania i rozpatrywania reklamacji oraz sporów (część Reklamacje i rozwiązywanie sporów).
  • Załączniki do umowy:
  • Tabela Opłat i Prowizji, z informacjami na temat wysokości wszystkich opłat, które mogą być pobrane przez Bank
  • wzór oświadczenia o odstąpieniu.

 

 

 

 • Szczegółowe parametry kredytu opisane są w:
  - Formularzu informacyjnym dotyczącym kredytu konsumenckiego (tzw. EAI otrzymasz razem z umową),
  - w umowie kredytu w części Warunki kredytu.

 

 

 • Proces udzielenia kredytu opisany jest w niniejszych Warunkach udzielania kredytu na zakup towarów/usług Credit Agricole Bank Polska S.A.

 

 

 • Jesteś zobowiązany do terminowych spłat w kwotach i terminach wykazanych w umowie kredytowej oraz w harmonogramie spłat (szczegółowa informacja znajduje się w umowie (część Warunki Kredytu). Jeśli spóźniesz się ze spłatą, Bank może rozpocząć działania monitujące, które szczegółowo są opisane w umowie (część Opóźnienia w spłacie). Bank może również udostępnić dane o Twoich zobowiązaniach powstałych z tytułu Umowy biurom informacji gospodarczej, o których mowa w art. 105 ust. 4a Prawa bankowego, na następujących warunkach:
  - zobowiązanie powstało z tytułu umowy o kredyt konsumencki,
  - łączna kwota wymagalnych zobowiązań wobec Banku wynosi co najmniej 200 zł i są one wymagalne od co najmniej 60 dni,
  - upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez Bank wezwnaia do zapłaty.
  Bank wysyła wezwanie listem poleconym lub doręcza do rąk własnych na adres korespondencyjny podany przez Ciebie, a jeśli nie wskazałeś takiego adresu - na adres zamieszkania. Wezwanie do zapłaty, zawiera ostrzeżenie o zamiarze przekazannia danych do biura z podaniem jego nazwy.
  Zabezpieczeniem kredytu jest kredytowany towar, którego własność jest przeniesiona na Bank do czasu całkowitej spłaty zadłużenia. Koszty związane z utrzymaniem przedmiotu kredytowania są ponoszone przez Ciebie, nie możesz obciążać przedmiotu kredytowania prawami na rzecz osób trzecich, ani bez zgody Banku oddać go osobie trzeciej do używania. W przypadku ofert z obowiązkowym ubezpieczeniem zabezpieczeniem należności Banku wynikających z umowy jest także prawo do świadczenia ubezpieczeniowego w ramach wybranego pakietu ubezpieczeniowego lub prawo do świadczenia ubezpieczeniowego z Twojej indywidualnej umowy ubezpieczenia, które ustanawiane jest w drodze odrębnego oświadczenia woli (szczegółowa informacja znajduje się w umowie - część Zabezpieczenie spłaty kredytu).

 

 

 • Masz prawo do odstąpienia od umowy kredytu bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Ciebie umowy podpisanej przez Bank. Jeżeli odstąpisz od umowy sprzedaży korzystając z uprawnień przyznanych mu przez przepisy prawa będzie to skutkowało automatycznym odstąpieniem od umowy kredytu (szczegółowa informacja znajduje się w umowie - część Odstąpienie od umowy).
  Jesteś uprawniony do spłaty całości lub części kredytu przed terminem poprzez dokonanie spłaty na rachunek na wcześniejszą spłatę rat wskazany w Umowie. W przypadku wcześniejszej całkowitej spłaty całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o koszty dotyczące okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, nawet jeśli poniosłeś je przed tą spłatą, a odpowiedzialność ubezpieczyciela wygasa (jeśli przystąpiłeś do ubezpieczenia). Zasady te stosuje się również w przypadku wcześniejszej częściowej spłaty. Rozliczenie spłaty nastąpi przez zmniejszenie wysokości miesięcznej raty, chyba że zawnioskujesz o skrócenie okresu trwania umowy i ilości rat (szczegółowa informacja znajduje się w umowie - część Zasady spłaty).

 

 

 

 

 • Istnieją ryzyka związane z kredytem na zakup towarów/usług, w szczególności:
  - ryzyko obniżenia wartości kredytowanego towaru, będącego zabezpieczeniem udzielonego kredytu,
  - ryzyko zmiennej stopy oprocentowania zadłużenia przeterminowanego, które jest równe dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki maksymalne za opóźnienie) określonych w art. 481 Kodeksu cywilnego.

CREDIT AGRICOLE RATY - KROK PO KROKU

Krok I - Wybierz towar i złóż zamówienie

Krok II - Wybierz sposób dostawy i formę płatności Credit Agricole Raty

Krok III - Wybierz sposób podpisania umowy

Krok IV - Realizacja zamówienia i odbiór towaru

 

 

 
 

Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl